donderdag 23 februari 2012

ACTIE TEGEN ESM!

SPECIALE EDITIE IN SAMENWERKING MET:
Argusoog, BOUblog, Courtfool.info, Earth Matters, GoTo2012, De Reaguurder, E.J. Bron, Het Uur van de Waarheid, Infohit.nl, KlokkenluiderOnline, Mo Kijkt Verder, Occupy Ede, Occupy Nederland, Paradigma, Real Currencies, Slaapt Gij Nog, Star-People, Vrijspreker, Waterput,
(en alle websites die zich nog aan willen sluiten zonder onderscheid van kleur of grootte.)
Ook meedoen? Condities. Contact: CourtFool@orange.nl
 De inhoud van deze pagina wijzigt frequent.
Vergeet niet bij elk bezoek op F5 te drukken om de pagina te verversen.
Wij voeren actie
om ratificatie van het ESM-verdrag te voorkomen.
Doe ook mee!
last update: vrijdag, 24 februari 2012, 15:15
1. Wat is er aan de hand?
2. Enkele hoofdpunten uit het ESM
3. Wat kunnen we doen?
4. Help mee klik hier )
5. Collectieve brief aan de Kamer
6. Links naar artikelen over ESM


1.   Wat is er aan de hand?
Binnenkort  [1] moet het parlement besluiten of het het ESM-verdrag ratificeert. [2]
2 februari 2012 werd het verdrag ter oprichting van het European Stability Mecanism (ESM) ondertekend door de ambassadeurs van de 17 EU-landen van de eurozone. Met dit verdrag worden enorme bevoegdheden van de nationale overheden naar Brussel gesluisd. In het ESM-verdrag zitten tal van zeer kwalijke zaken, waarover hieronder meer.
Het ESM-verdrag treedt in werking als landen die samen op z'n minst 90% van de aandelen van het ESM hebben, het verdrag ratificeren. [3] Vandaag, 21 februari 2012 moet het Frans parlement er al over besluiten (terwijl de parlementariers nog nauwelijks weten wat er in staat) en donderdag 1 maart 2012 is het Nederlandse parlement aan de beurt.
Er heeft geen referendum plaats gevonden om de bevolking te vragen of zij deze transfert van bevoegdheden naar het ESM wel wenst. De meeste burgers weten niet eens van het bestaan van dit verdrag, omdat de pers het verzwegen heeft. Ook hebben er geen grote publieke debatten plaats gevonden over het ESM. Tijd om deze alsnog te organiseren is er nauwelijks.
Er rust dus een enorme verantwoordelijkheid op de schouders van onze parlementariërs. We moeten vrezen, dat de meesten van hen denken dat het iets is voor de solidariteit in Europa en dat de bijkomende verplichtingen een noodzaak zijn. De echte inhoud hebben ze vermoedelijk niet eens goed gelezen. Ze zouden het verdrag onmiddelijk afgewezen hebben.
Referenties:
[1] In principe kun je vrijdags zien welke vergaderingen gepland staan voor de week erna.
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/deze_week/index.jsp
Het Europees Stabiliteits Mechanisme wordt op de site van de Tweede Kamer nogsteeds niet vermeld. Hoewel de Voorzitter op elk moment kan besluiten een vergadering toe te voegen, lijkt het nu zeer onwaarschijnlijk, dat de ratificatie in Nederland via een versnelde procedure behandeld wordt. Mogelijke verklaring: http://adbroere.nl/web/nl/columns/alsnog-een-publiek-debat-over-het-esm.php
In Frankrijk werd de ratificatie er 21 februari 2012 via een spoedprocedure doorheen gejast. (In  het frans: hier en hier.)
Hoeveel tijd ons rest om zoveel mogelijk mensen over dit verdrag te informeren is nog onduidelijk, maar volgens de tekst van het verdrag wil Brussel het op 1 juli 2012 al in werking hebben. Misschien is er net voldoende tijd over om de verspreiding van informatie Europees aan te pakken?
24 februari 2012: Meer hierover binnen enkele dagen op deze pagina.
[2] Nederlandse tekst van het ESM-verdrag: http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf  (als niet beschikbaar, hier een kopie)
[3] zie art 48. De verdeling van de 700 miljard aan aandelen van het ESM vind je in bijlage II, ofhier.
2.   Enkele hoofdpunten uit het ESM
Art. 8  Het startkapitaal bedraagt 700 miljard euro.
Art. 10.1 De Raad van Bestuur kan besluiten om het kapitaal te wijzigen en artikel 8 dienovereenkomstig aan te passen.
In feite staat er, dat het ESM zelf kan besluiten het kapitaal zo vaak en zo veel kan verhogen als ze maar wil.
Art. 9.3  De ESM leden beloven elke kapitaal-aanvraag onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen binnen 7 dagen.
Het ESM kan dus geld uit de staatskassen eisen zo veel en zo vaak het maar wil. Sommige kamerleden denken, dat ze een vetorecht hebben over de besluiten van het ESM. Dat is onjuist. Het ESM ontleent zijn bevoegdheden uit een internationaal verdrag. Dat heeft per definitie voorrang boven nationale wetgeving. Het feit, dat het de Ministers van Financiën de bestuurders worden van het ESM, verandert daar niets aan. Het enige wat de Kamer kan doen is de Minister van Financiën naar huis sturen en hem vervangen door een andere Minister van Financiën, die als ESM-gouverneur onmiddellijk dezelfde buitensporige bevoegdheden krijgt.
Zou een Minister van Financiën het als een straf opvatten als hij naar huis gestuurd wordt? Met de kennis van alle miljarden-contracten kan hij vermoedelijk meteen de volgende dag drie keer zoveel verdienen bij één van de ondernemingen, die winstgevende opdrachten van het ESM hebben ontvangen.
Wordt de Minister van Financiën niet in een onmogelijke verstrengeling van belangen geplaatst? Daar mag u zelf over oordelen.
Dictatoriaal bewind van het ESM
Hoewel het ESM over honderden miljarden aan belastinggeld moet gaan beschikken, hoeft het ESM aan niemand verantwoording af te leggen. Democratische contrôle is er niet. Iedereen die bij het ESM komt te werken is onschendbaar. Het ESM kan niet strafrechtelijk vervolgd worden. (art. 32 en 35)
Einde macht van het parlement
Het resultaat van deze ESM-bevoegdheid is dat de nationale parlementen hun hoogste macht, die over het budget te beslissen, kwijt raken aan Brussel. De nieuwe versie van het ESM (die 2 februari 2012 getekend is) is trouwens gekoppeld aan een ander verdrag, the Treaty on Stability, Coordination and Governance (TSCG)Daarin komen de condities te staan waaraan de landen moeten voldoen om in geval van nood gebruik te kunnen maken van leningen van het ESM. De condities die in het TSCG komen te staan perken de macht van het parlement nog enorm veel meer in.
Vreemde volgorde van verdragen
Het parlement wordt gevraagd het ESM goed te keuren, terwijl het TSCG nog niet getekend en dus ook nog niet geratificeerd is. Met de ratificatie van het ESM beloven de landen te betalen zoveel als maar geëist wordt, terwijl ze er niet van kunnen profiteren als ze niet voldoen aan de eisen die gesteld gaan worden in een nog niet getekend verdrag.
Consequenties als het ESM er komt
De bijdrage die de leden moeten leveren zijn waanzinnig hoog. Bij het huidige startkapitaal van 700 miljard is dat voor Nederland 40 miljard, te betalen in 5 jaarlijkse termijnen. Ter vergelijking: het totaal van de loon- en inkomstenbelasting in 2011 was 45 miljard. De benodigde bezuinigingen zullen de maatschappij danig ontwrichten. Zoals gezegd, 700 miljard is slechts het begin. Meteen in maart worden "de behoeften voor het ESM" al gereëvalueerd. Er is al gezegd, dat het ESM op termijn vermoedelijk 1500 à 2000 miljard nodig zal hebben.
Wat ESM betekent voor landen in nood weten we inmiddels. We hoeven slechts naar Griekenland te kijken. Over de Griekse situatie worden nog steeds veel leugens verteld. Daarover meer informatie in de komende dagen.

3.   Wat kunnen we doen?
In eerste instantie de petitie tekenen: PETITIE TEGEN HET ESM VERDRAG

Er is te weinig tijd om actie te voeren om een referendum af te dwingen. Ook zullen we tijd te kort komen om overal grote publieke debatten te organiseren. We moeten ook vrezen dat de parlementariers onvoldoende tijd zullen hebben zich goed te informeren, te meer daar de echte argumenten geheel ondergesneeuwd zijn door alarmistische verhalen.
Mijns inziens kunnen we er alleen maar voor zorgen, dat de parlementariërs hun verantwoordelijkheid nemen. We kunnen hen op de hoogte stellen van de grootste bezwaren. We kunnen ook zorgen, dat hun stem openbaar bekend wordt, zodat alle burgers bij de volgende verkiezing kunnen weten wie vóór en wie tegen het ESM gestemd heeft. Volksvertegenwoordigers, die voor een dictatuur stemmen, horen mijns inziens niet thuis in het parlement.
We kunnen schrijven naar de parlementariërs en laten weten dat we hun stem openbaar zullen maken en breed zullen communiceren, zodat de kiezers bij de volgende vekiezingen weten welke parlementariërs niet tegen het ESM gestemd hebben.
Zodra we over de adressenlijst beschikken (zie punt 4 hieronder) zal die hier gepubliceerd worden, zodat iedereen die wil deze kan gebruiken om berichten aan de kamerleden te sturen. Als ik voldoende tijd heb zal ik een eenvoudig programmaatje maken waarmee je de berichten automatisch kunt versturen. (d.w.z. als je Excel hebt en met Outlook Express werkt.)

4.   Help mee
Contact: CourtFool@orange.nl 
Hier de hulpvragen:
Zodra vragen opgelost zijn wordt er hier melding van gemaakt. Er volgen nog veel meer vragen, dus als je tijd hebt kom hier nog even kijken. Bij voorbaat dank voor je hulp!
5.   Collectieve brief aan de Kamer

Geacht Kamerlid,

Onder de dikke stapel documenten over het ESM is een essentiële informatie verborgen gebleven.
De euro heeft een onoplosbaar probleem. U hoeft geen expert te zijn om het te begrijpen. In één minuut begrijpt u het. Het zit zo:

Met de open grenzen en de gezamenlijke munt is er niets wat verhindert, dat consumenten in landen met een lagere productiviteit de voorkeur geven aan goedkopere en betere producten uit landen met een hogere productiviteit.
Dit veroorzaakt een constante stroom van euros uit zwakke landen naar sterke landen. Hieruit volgt, dat de zwakke landen permanent euro's te kort komen en telkens meer moeten lenen om over euros te beschikken.
(Vóór de invoering van de euro konden deze landen hun valuta devalueren. Zo werden de import-producten duurder voor de eigen bevolking en de export-producten goedkoper voor buitenlandse kopers. Daardoor nam de productiviteit in het land weer toe en nam de buitenlandse schuld weer af.)
In de euro-zone zijn zeer grote productiviteitsverschillen, veroorzaakt door verschillen in klimaat, vruchtbaarheid van de bodem, beschikbaarheid van zoet water, afstanden die overbrugd moeten worden, natuurlijke hindernissen voor transport, aanwezigheid of niet van energiebronnen, etc. Die condities bepalen in hoge mate het succes of falen van economische activiteiten. Griekenland, Italië, Spanje, Portugal zullen nooit op Duitsland lijken.
Verder beschikt de Europese Centrale Bank slechts over één rentevoet voor 17 verschillende economieën. Een wijziging van die rentevoet, waarvan men altijd heeft gezegd dat die zo belangrijk is om de economie te beïnvloeden, kan slechts aan enkele landen profiteren, terwijl de andere onder de gevolgen moeten lijden. Monetair is deze zone onbestuurbaar.
Het ESM en de gekoppelde verdragen bestrijden slechts de symptomen van de onevenwichtigheden in de euro-zone. Geen enkele maatregel kan de verschillen opheffen. Al sinds 1970 hebben vooraanstaande economen voor dit probleem gewaarschuwd. (Zie bijgevoegde referenties.) Politici bedoelden het misschien wel goed, maar de invoering van een gezamenlijke munt in zo'n heterogeen gebied is een grote vergissing geweest.
Ook de crisis van 1930 werd veroorzaakt door politici, die de elementaire werking van de economie over het hoofd zagen of niet wilden zien omdat het niet paste in hun ideeën. Wie wel de moeite neemt even daarover na te denken begrijpt dat we met de gigantische bijdragen aan het ESM en de opgelegde bezuinigingsregels weer recht op een grote crisis afstevenen.

Omdat er geen referendum is geweest over de transfert van bevoegdheden naar Brussel, en er geen grote publieke debatten over dit onderwerp hebben plaats gevonden, is uw persoonlijke verantwoordelijkheid enorm. Wij zijn ons bewust van de druk die van alle kanten op u uitgeoefend wordt.
Wij zijn van plan om de stem van elke parlementariër openbaar en zo breed mogelijk bekend te maken, zodat de kiezers er rekening mee kunnen houden bij de volgende verkiezingen.
Met vriendelijke groeten,


Rudo de Ruijter, Arjan Bos, Ad Broere, Albert Toby, Anthony Migchels, Claire Bangma, Bert Maathuis, Bert Poot, G. Brink Kampen, Gert Jan Bergsma, Jaap Boelens, Daan Taks, Boudine Berkenbosch, Raphaël Claessens, Paul de Waart, Corrie Akkermans, D. Willenborg, Géza Hegedüs, Neeltje Dieudonné-de Hoop, A van den Anker, George Barlage, Beatrijs Penn, Lia Wijnbergen, Gielah Tabak, Wim.Strijaards, Rob van Marle, Martien Pennings, Dirk Stam, Manfred Slot, Juliana Schut, Gerrit Welbergen, Pim Goezinnen, Ellen Vader, Nel Wijnands, Herwarth Heitmann, H.J. Redczus, Rob Relbergen, Marco van Schijndel, Hans de Veth, Annemieke M. Meesters, Ufo de Jager, Henk Kloor, Jan Hendrik Bouw, Nic Kester, Martin Groenendaal, J. Onker, Jan Kalkhoven, H. de Jong, Henk Muda, Ina van Dijk, Harry van Zutphen, Besseghir Ali, Eduard von Lindheim, Hans Schoutsen, Harm Vredenburg, IJsbrand Pool, Alexander Saladin, Dorien Verheijden, Jan ten Kleij, Joost Pallandt, Carel Dieudonne, Mario Visinescu, Lex Veelo, Jos de Vreede, Ferry van der Loos, Piet Kalkhoven, Roland Wetzels, Yvette van der Eijk, Jeanette Klein Velderman - van der Rijk, Evert Jan Klein Velderman, Angele Bergsma, Peter Borm, Nander Voorman, Mark Biemans, P.A.Ridky, Lilian Huijgen, Clasien Schuurman, Marten de Haan, Jolanda van der Meijden, Pieter van der Meijden, Marijke Heijmans, Ria van Herwaarden, Jan Willem Verburg, Anja Veerman, Sjors de Bruin, Henri van Bree, Suzanne Grinwis Nuninga, Etienne Van Remoortere, Mieke Vermeulen, Mary Boesveld, Joost Pleit, Noor Dickmann, Matheas Custers, Henri Ghijsen, Joyce van den Berg Witteman, N L Majoor, Harry Stulemeijer, Arend Zeevat, Liesbeth van Waesberge, Spencer Brouwers, Helena van Hulsen, Jan de Goede, Broeckx Raymond Milos, Jan Plantinga, Margalit Laufer, Leen de Ruiter, Henk Happe, Jeremie Boissevain, Peter Migchels, Joris Borm,Rudy Musters, Astrid Bloemkolk, Gemma van der Hoeven, B. Mulder van Kampen,Anton Beuman,Lars Holm, Ryan Warnaar, Jan Roks, Philip Forrer, Loek Romeyn, Ton van der Meer, Kees Simons, Mr.DRS. G.S.Soomers, Ruud Jansen, Annie Feijen, Sassan Pourkarimi, Jonni de Groot, F.H.M.Bazuin, G.C. van Vliet, Emco Helder, Erna Bartelink, Jim van de Schootbrugge, Arjan Franke, Rob Doornbos, Jack Spetter, Hendrik Huzeling, Frans Middelman, Marianne Raben, A.J.H. van Kuyk, Denise Hennekes, Anneke Barger, Stef Broekema, Wim Blommers, I. van de Mortel, Nanno de Vries, Ir. Arend Lammertink, Lidy Maathuis, Annette Verweij, Grietje Beekelaar, Fouad Bouyaqd, René Klever, Sven de Vries, Carol Wisker, Robin Wijnbergen, Nico Ploegmakers, Suleika de Smit, Robin Hielkema , Mark wouts, Johan Smits, gijsbert johan verheul, Ary van de Water, G Reinders, R. Feelders, Rudie Mens, S. Adema, Edwin Niemans, Guido Jonkers, mr. A Westerveld, Antoinette Snellink, Johan van de Ende, Peter van Duren, Tom Oldenmenger, Nico Hekker, Roelf van Bergen, Henk Janssen, Marga Lacet, Henri Zomers, Willem Jan Jongman, Jan Nouwen, Maarten Oversier, Jeannette van der Loo, Paul Klaasse, Brian Hendriks, M. Lazic, Joke Vuurboom, Marco Jongepier, Ad Schiedon, Annette den Herder, Henk Mutsaers, Boudewijn Leliveld, Pomme Leliveld- ten Kleij, Wieb Kits, Mirjam Janse, Stephan Pfluger, Hans Rikkerink, Driek Willems, Klimantovitch Pavel, Raymond Persoon, Ton van der Sterren, Hans Janssen, Marc van den Broek, Anja Schimmel, Renske de Jong, Rene van der Eijk, Piet Meereboer, Johnny Contini, Wouter van Mourik, Gerrit Bijvank, Lies Poelman, Robert Schuckink Kool,Hans de Back, Philippe Leclercq, Wim Graat, Leo Feyaerts, Marc van Delft, Geert Bakker, John Kradolfer, J. H.M.A. Vermeulen,Sanne Zwaga, Maja van Houting, A.Zwaan, Willem Waldman, Robert de Quay, Paul Fikkers, Mieke Goossens, Monique Poeliejoe, Hasan Turk, Remy Uyttenboogaart, Nelly Klaassen, Anje Gerritsen, Jan Baur, Linda Woudstra, Joop Kleijn, Gilles Zegers, John van Aken, Ben Beijers, Hans van Rooy, René Voogt, Jan Burger, Marie-Rose Vandenbussche, Gerard Beauprez, Robert Wijnmaalen, Paul Moerings, Xander Nillesen, Jan Willem van der Poll, Joris Boon, Bert Stolk, Leo Hordijk, Nico Burgers, Harrij Smit, Jan Hamstra, Bert Fledderman, Marten Demmer, P.C.A.M. van der Burg, G.P.J.M. de Haan-Jansen, A.C. Bus, C.J.Beets, Marianne Stouten, David Withaar de Jong, Pieter van der Schot, W Timmer, Ben Damen, Wim Sorber, Eugenie Kool, A. van Schie, Ineke Geerts, Mandy van der Burgt, L. Wouters, Andreas Luiten, Marion van Gool, Huib Schut, Harrie Custers, Corrie van der Zee, Dennis van der Maas, Rudolf de Boer, Petra Kromme, Irenne Olmer, Frans Wispels, Martine Verbeek, Paul Mertens, Math Cosemans, Lex van der Putten, Edo Burger, Angelo Helwig, Sun de Valk, Dirk van den Velde, Corrie van der Zee, Jan Hollander, Immanuel Derks, Gabriella Cremers, Piet Heidendal, Jose van Leeuwen, W.J.M. Plaisier, Karin van Nunen, Carlo Veltmeijer, Heleen Ransijn, Suleika de Smit, Inge Meijerink, Mira Jongejan, Kurt Du Bois, Jorinde Jonker, Freddy van Maenen, Rob van Ingen, Marijke te Nijenhuis, Anton ter Velde, M. Oortwijn, Marian Osse, Marcel Mank, Bart Van Ackere, Marc Voorhoeve, Hans Bosman, Dolf Carel Dieudonné, Esther van Leeuwen, Anton Geene, Jackie Breen, Joop de Brieder, Ria Penning, Jan van Beersum, Hein Tromp, Pierre Schreuder, Cees de Haan, Sander Awater, Johan Grimonprez, Matthijs Noorlander, Bea van Wierst, Lidia Poch, Tineke Kleij-van den Boomen, A.Ruigrok van der Werve, Cocky van Hesteren, Henri Verdonk, Peter Wagenaar, Henk van Velthoven, Uta Koch, Carla Tulfer, Mariska Breedland, Wim Poelstra, Adriaan A.F. Planken, drs MJG Velterop, Anneke B. Ferwerda, Roger Linnemann, A.Rouffaer, Rudie J. Gouvernante, Rixt Scheffer, Anton Vogels, Erik Mollink, Caroline Lindo, Martijn Wagenaar, Anne van der Ven, Dick Knoth, Pieter Tau, Carola Dieudonné, Gea Schouten, Linda Knoester, Andreas Gorski, H Vos, Pieter Jan Dirven, Ronald Lacet, Martin Jansen, Ilse Van Hulle, Cees Gillissen, Dorry Campen, Walter van Gennep, Frans van Gooswilligen, Wim Heins, John Poppeliers, Jan van Rijswijk, Gerard School, Emmy Beekelaar, Jc Maaskant, Dirk Bauwens, Manya Groskamp, E.H.L.de Munck, W.Bieze, N.S.Bieze, A.J.van der Vet, Wilmar Hettema, Wilma Ouwerkerk, Alena Kesselaar - Kadidlova, John Jouvenaar, Elly Verblaauw, Elisabeth Teeuwen, Jeroen Kuilboer, Nanja Kuilboer, D.A.W. Mast, Jan de Leeuw, Connie Oosterom, Claudia Petermann, Willem Lamberts, Marcel Pieters, Hub Jongen, M. Fiolet, Jan Peerboom, Mathieu Tromp, Jacky Brand, Bart Pennings, M.v.Dalen, Janneke Rokx, Cyriel Schenk, Jolanda van der Vorst-Molleman, A te Kloese, Marianne van den Brink, Marij Gosker, Anita Bijma, Dolf Mitgenberg, Ingrid van Doorn, Ed Vuijk, Dick Craanen, Rens Claassen, Edze de Boer, Jeanette Wijnschenk, Trijntje Woestenburg, Manuela de Goeij, Chris Tervoort, Carla van den Brink, Pieter Romein, Sjaak van Kooten, Simone van Kooten, Rena Andersen, J. van Laarhoven, Brigitta Kol, Marcel Schuurman, Eddie Doornbos, Rick van Buren, Arja Swart, Wil Hartog, Klaas Siersema, John Poussart, René Arns, Inge Holtmaat, Robert de Vries, Hjerre Gaastra, Lynn Waem, Lydia Wolff, Marian Ruygers, Femma Sieverts, Joop Wesselink, J. Snijder, Hélène Zijderveld, Edwin Korn, Diana Dimovska, Bernou Homan, Anneke Kalf, Adrianus van Susteren, Regina Wilderink, Nicolaas Kwakman, Merlijn van Veen, Michel van Ewijk, Sjaak Wiessner, Joop Schouten, Erwin van Bentum, Frans Hendrikx, Mario H.J.A. van Loon, Dinette Ditmarsch, A. Eeltink, P. Specht, Jan Willem Aarts, Rudi Verboom, Nelleke Lust, T.M. van Diggelen, Theo de Hart, Christian Kleijn, Heleen Jonker, Nette Dekker, Ellen van Eeten, Frank W van Eekeren, Joosje van Aller, Lysan van Winden, Marianna Wiersema, Roel Smit, Barbara Scholtz, Irene Marik, Henk van Gerven, Harriet Kreeft, Kittie Baaijens, Jean-Pierre van Groeningen, Joke Lavrijsen, Marco Visser, Jacques van Steijn, D. Lowes, T. Kauffman, H.J. Pelgrim, J.A. Jansen, P.H.C. Niedenzu, Theo Hooijer, Jan van Uhm, Nadia Lemmrich, Michel Homminga, J.S.PLugge, V. Oosterveld, Evelyn van Zonneveld, Geertjan Witvliet, Nico Salden, Marjolein Mutsaerts, Fred Zondervan, Yolanda de Jong, Wim Meijer, Paula Fricke, Jan Jager, Kees Moolenaar, Patrick Moolenaar, Ton Doreleyers, Marie-Elise Starmans, Otilla Varga, Roy Brouwer, W. Verton, Mariken Zwart, Marianne Blokland-Schilling, Loek Schuch, Jacques Jongeneel, Yvonne Soudijn, T.P.J. Jansen, Wim Robberts, drs. Frank Kramer, Ramona Plug-La Fleur, Helen Bruls, Abranna van Westen, Aike Smit, Haniel van der Meer, Peter Wijnen, Gerald Aal, Dave Guthman, Joury Voogt, Monique Achouak, Ted Pesch, Bert van’t Zand, M.A. Jager, M.C. Beumer, Jan de Sterke, Peter Vondeling, Rita Vondeling, Ronald der Linde, John van Els, Nico Cost, Meike Ansems, Erwin Ansems, N. ter Maat, Tjeerd de Haan, Reinout Oosterveld, Roel Vermeulen, Ivo Valkenburg, Pieter van Dijk, Andrius Petrosius, Minna Vonk, C.Guis, Yvonne Dooijes, M. Minck, Jan Ditmarsch, Nonnie Verspuij, Jaap Geelhoed, Conny van Heumen, Miriam Meijers, Bob Lamers, Van Beijsterveldt, Sophia Blokker, P. Weerts, Bionda Raams, Dick Timmer, Jan Dillewaard, Inga Weites, Judith Reumkens, Gerard Hissink Muller, Alja Hoeksema, Tina Nummerdor; C.M. de Bruijn; rob starkenburg; Freddie Derycke Shawn; Manon van den Berge; C.J van der Nagel; Johannes Glebbeek; S van der Veen; Edwin Snaterse; Jeroen Kooistra; Jos Tollenaar; Jan Reijnen; Willem Lankhof; C Molenaar; Piet Kuipers; Anja Sneyders; M. Hoeijmakers; P. Schijven; Ida Wielinga; Valentine Julien; Jordi Torensen; Agnes Driessen; Yvonne Driehuis; Marga Kruize; Johanna Schilling; Renée jansen; Jeffrey Kensenhuis; Theo W.Herkemij, Nelly Herkemij, Rudi Sanders, Frank Berkhout, Jan Evert de Groot, Ellis Samshuijzen, Anna Kallenberg, Yvonne van Cleef, Sydney van Thijn, Hettie Stalman, M.J. Lankreijer, Alicia Geerse, Eline Wikselaar, Hans Beusekamp,

(Opent een email die u aan Rudo de Ruijter van Courtfool kunt zenden.
Als de link niet werkt kunt u uw naam (en evt woonplaats) naar
CourtFool@orange.nl mailen met als onderwerp "Ik teken ook" )


6.   Links naar artikelen over ESM

EU's Prodi Admits Leaders Knew Euro Would Cause Ruin but Hoped Political Union Would Follow
http://thedailybell.com/3629/EUs-Prodi-Admits-Euroleaders-Knew-Euro-Would-Cause-Difficult-Moments-The-Rest-Will-Follow
High treason: the European Stability Mechanism
http://realcurrencies.wordpress.com/2012/02/21/high-treason-the-european-stability-mechanism/
The Battle for Europe: will the People or the Euro survive?
http://realcurrencies.wordpress.com/2011/11/04/the-battle-for-europe-will-the-people-or-the-euro-survive/
Ellen Brown: How Greece could take down Wall Street
http://webofdebt.wordpress.com/2012/02/20/how-greece-could-take-down-wall-street/
What price the new democracy? Goldman Sachs conquers Europe
http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/what-price-the-new-democracy-goldman-sachs-conquers-europe-6264091.html

Welkom aan boord!

Condities voor websites om zich aan te sluiten bij deze actie

1. Een speciale pagina aanmaken, waar de inhoud van deze pagina (dwz de middelste kolom vanaf EXTRA EDITIE t/m Rudo de Ruijter onderaan) wordt overgenomen van 
www.courtfool.info/nl_ESM_Ratificatie_besluit_parlement.htm
2. De gedeelten van de pagina die regelmatig bijgewerkt moeten worden (vermelding deelnemende sites, hulpvragen en handtekeningen) worden door mij bijgewerkt en automatisch in de actie-pagina ingevoegd. Alleen wanneer het door omstandigheden noodzakelijk is een wijziging aan te brengen in de rest van de tekst, krijg je van mij een verzoek toegestuurd de actie-pagina te updaten.
3. Vergeet niet aan courtfool@orange.nl door te geven dat je meedoet, zodat de naam van je site bovenaan de pagina vermeld kan worden en je mailtjes krijgt voor het updaten. Aan alle webmasters die meedoen heel erg bedankt voor jullie fantastische en belangrijke medewerking!
PS.: En als je geen mogelijkheid hebt ook een actie-pagina te publiceren, kun je natuurlijk altijd nog meedoen door een kleine introductie op je site te plaatsen met een link naar de actie opwww.courtfool.info.
De actie loopt tot dat het Nederlandse parlement over het ESM-verdrag beslist heeft.
Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Gebruik telkens F5 om deze pagina te verversen!
Rudo de Ruijter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten